Skip to content
other

גיא זומר

  • רישוי כלי ירייה

    נתונים אודות רישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים בשנים 2012-2015. הנתונים כוללים פירוט כמות רישיונות לכלי ירייה...
  • נבחני משנה ונבחנים אקסטרניים במחוז מרכז

    תונים אודות כמות נבחני משנה (נבחנים שסיימו 12 12 לימוד ומשלמים בחינות בגרות בבית הספר בו למדו) ונבחנים אקסטרניים...
vshkifut

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

הוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי...